Warszawa 5 ºC
Kontakt

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „W poszukiwaniu wiosny” (dalej: „Konkurs”) jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs jest ogłaszany i prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej „Regulamin”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet w ramach profilu Organizatora: @polska.travel na Facebooku, dostępnego pod adresem  https://www.facebook.com/polska.travel// (dalej „Serwis”).
 3. Konkurs trwa od dnia 21.03.2021 r. od chwili publikacji ogłoszenia o Konkursie w Serwisie do dnia 31.03.2021 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 12.04.2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia określonych wyżej terminów.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs jest skierowany do fanów profilu Polska.Travel - https://www.facebook.com/polska.travel/ na Facebooku.
 2. W konkursie może brać udział każda osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 4. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, powinna w czasie jego trwania:
 5. a) być fanem profilu Polska.Travel na Facebooku (tzn. posiadać lub założyć konto na portalu społecznościowym Facebook, wyszukać profil @polska.travel pod linkiem https://www.facebook.com/polska.travel/ i kliknąć „Lubię to”);
 6. b) wykonać zadanie konkursowe, które polega na wykonaniu zdjęcia pokazującego piękne wiosenne miejsca w Polsce - krajobrazy, parki, urokliwe zakątki, miejsca zlokalizowane na świeżym powietrzu i zamieszczeniu go w komentarzu pod postem konkursowym.
 7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Konkursie, którą należy dostarczyć do siedziby Polskiej Organizacji Turystycznej przed wzięciem udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do wykonanego zdjęcia będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.), jest jego wyłącznym autorem, a także oświadcza, że utwór nie zagraża ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich.
 9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pisemną zgodę osób widniejących na przesłanej fotografii na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter) oraz w innych mediach, które opublikują informację o Konkursie „W poszukiwaniu wiosny”.
 10. Zadania konkursowe zgłoszone po terminie określonym w § 1 ust. 3 Regulaminu nie będą oceniane przez Komisję konkursową.
 11. W przypadku wygrania Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie nagrodzonego Zadania konkursowego, nazwy Użytkownika, przez którą rozumie się imię lub nazwisko bądź nazwę, pod którą Uczestnik funkcjonuje na Facebooku na profilach mediów społecznościowych Organizatora na portalu Facebook, Instagram, Linkedin i Twitter (m.in. @polska.travel. @PolskaOrganizacjaTurystyczna), w serwisach www.polska.travel, www.pot.gov.pl.
 12. Nagrodzony Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi Konkursu niewyłącznych praw do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonego Zadania konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji.
 13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich, są obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące w szczególności z uwagi na płeć, rasę, religię, niepełnosprawność lub posiadają charakter pornograficzny.

§ 3. Zasady i warunki przyznawania Nagród oraz ich odbiór

 1. Komisja konkursowa, w terminie określonym w § 1 ust. 3 Regulaminu, wybierze – spośród Zadań konkursowych zgłoszonych zgodnie z § 2 Regulaminu, 10 najlepszych Zadań konkursowych na podstawie kryterium jakości.
 2. Komisja konkursowa sporządzi protokół konkursowy, w którym wskaże wszystkich nagrodzonych Uczestników Konkursu. Protokół ten nie będzie podany do publicznej wiadomości.
 3. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem Serwisu w terminie do 12.04.2021 r. Uczestnik będzie zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres wskazany w powiadomieniu w terminie 4 dni od dnia otrzymania powiadomienia informacji niezbędnych do wydania nagrody, tj. imienia i nazwiska Uczestnika oraz adresu do wysyłki. Nieprzekazanie Organizatorowi w powyższym terminie wyżej wymienionych informacji oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w Konkursie oraz rezygnację z nagrody.
 4. Informacja o nagrodzonych Uczestnikach, w tym imiona i nazwiska Uczestników bądź nazwy, pod jakimi figurują Uczestnicy na profilu Facebook, zostanie opublikowana przez Organizatora w Serwisie oraz w sposób wskazany w § 2 ust. 9 Regulaminu w terminie do 12.04.2021 r.
 5. Nagrody zostaną wysłane nagrodzonym Uczestnikom za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika w sposób określony w ust. 3 w ciągu 21 dni roboczych od dnia otrzymania od nagrodzonych Uczestników informacji określonych w ust. 3.

§ 4. Nagrody w Konkursie

Nagrodą będzie zestaw gadżetów, który będzie zawierać: torbę na zakupy, parasol, ręcznik szybkoschnący, pendrive, puzzle, notesik,  ściereczkę do okularów oraz komin biegowy z nadrukiem, o łącznej wartości 100 zł („Nagroda”).

§ 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby Konkursu jest Organizator z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
 2. Dane osobowe Uczestnika obejmujące imiona i nazwiska Uczestnika, nazwę, pod którą Uczestnik funkcjonuje na Facebooku, adres do wysyłki, którym posługuje się Uczestnik, adres e-mail Uczestnika oraz imię Dziecka Uczestnika i jego wiek:

1) podawane są przez nich dobrowolnie, jednakże są one niezbędne w celu udziału Uczestnika w Konkursie;

2) będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby Konkursu, w szczególności w celu rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu [podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”] oraz ewentualnych sporów mogących wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem (podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewniania możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Uczestnik ma prawo do:
 2. a) dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia, z tym zastrzeżeniem, że żądanie ich usunięcia może uniemożliwić udział w Konkursie, w tym wydanie Nagrody, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje;
 3. b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 4. c) w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jego zgoda, posiada uprawnienie do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, oraz ewentualnych sporów mogących wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z RODO oraz na podstawie aktualnie obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych.
 8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jakie w związku z Konkursem mogą powstać.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie: https://www.polska.travel/pl
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, uniemożliwiających lub opóźniających wysyłkę przez Organizatora nagrody.
 3. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
 4. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.).
 5. Konkurs nie jest organizowany, wspierany, sponsorowany ani związany z Facebookiem, ani jego właścicielami czy administratorami.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji.