Magurski Park Narodowy

Powstał w 1995 r., zajmuje obecnie obszar 19 363 ha, z tego prawie 96 proc. to tereny leśne. Celem powstania parku była ochrona walorów przyrodniczych Beskidu Niskiego oraz znajdujących się tutaj zabytków kultury materialnej.

Podstawowe informacje
Powierzchnia:
2 408 ha
Rok utworzenia:
1 stycznia 1995 r.
Symbol praku:
Orlik krzykliwy

Na specjalne podkreślenie zasługują malownicze krajobrazy tych gór – dominują tutaj grzbiety niskie, o wysokości do 700-800 m n.p.m. Są to również grzbiety płaskie, o kopulastych szczytach.

Niezwykle bogata jest szata roślinna parku. Ma ona cechy przejściowe między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi. Reprezentowane są tu różne gatunki roślin, z przeważającymi podgórskimi i ciepłolubnymi. W lasach regiel górny porasta przede wszystkim buczyna karpacka, z domieszką jodły.

Dzikie ostępy leśne i słabe zaludnienie sprzyjają dużej liczebności zwierzyny – występuje tutaj kilkadziesiąt gatunków ssaków, najliczniej jelenie i sarny. Pojawia się też niedźwiedź brunatny, są też rzadkie rysie i żbiki, borsuki, kuny, łasice. Bogato reprezentowane są również gady i płazy. Występuje też na tym terenie wiele ptaków – ponad 130 gatunków.

Przez malownicze tereny Magurskiego Parku Narodowego poprowadzone zostały szlaki piesze i konne.

ANKIETA